Za Rulem 1972 zr7211

1972 - ., , ,, , — - ,• ; - .- () . - * . , . » 1 •'- ^ / «V :." >-:- ;/ .> ' *>-^-.5*^ :^ >: ••» " X». ^ -* 1 **-» ...

6 Downloads 158 Views
1972

-

., , ,, ,-

,•

;

-

.-

()

.

-

*

.

,

.

»

1

•'-

^ / «V

:."

>-:-

;/

.>

'

*>-^-.5*^

:^ >:

••»

"

X».

^

-*

1

**-»

-

‘^^3' ._

-,

-'' ,

»

^

?.^^1> :1&^^ -,

*— >

‘I

-

-^-^*. »

^ V- ' ~ ...

'^

'

^

,

''^»^_

^-

4^ 3'*.'**-

-

* _-'

*

'^

''

-

I

-

^

, - , ^ .

. ,

.

,,--- , . -

, , ,. , , ! . ,. • , . . . . . . : , -

.

,- . -

"^. ,

#0> •

^^

>

* » .

4

1 .

,

«’

»

1

’/

^

, |>» 1

«

««

«

,

»>^ >»«

! . '•»«7 »! »

«

14

18 19

»»4^

»!

»!

»! ^

-

.

70 71.

»! #*€'-»*

-

50-

,--

.

195 1248

-

,

<1»

I

I

-5»

, --

72

«>

»»

--- ..

.--

,

912

-- , --

. .

, .-

.. .

. , , . , , ,,

-

-

^ '

4

-

85

.

72

268

^,

. -

,-69,

97

,

12

-

, , ^ .XXIV

^-^

,

50-

, .. —

, , , ^ ,— -

«

, ..

^

- 121

;-.!

--

.

1 .

XXIV-

, » , . , , . , , . , , ». . , . . , , . , ,,,,, . - . , , -. , -. , , . , , , , , , - .,, - .,,.,, ,-- ,.,,-- .. , . . , , ,. . -. . .

-...

--

. ,,,-

,

.

-

.

-

, .

50-

. «»! «», , , , -

-

-

«», -

-

--

-

-

.:

-

.

-1944

373-

-

,

-

--

.

.

--

N2 4

1

-

,

-

-. , . . -, , . , . , , , , , , , , , . , . .-< . - . ,, , - . , . ,, - , , , -. ,. -, . , , . , , , ,. --- ., -- , , . --, , - , --

,

-

, ,

20

17

28

17

,

-

-

VII

,70

--

>,.

-

50-

-—

-

-

. , . , «», , - -, « —

XXIV

,

-

--

2

-

«»

, .-

-

.

1972

-

-

»

, , , , , , » - , (: -, ,, , , , ), . - , »,, . ,, . «». , ,. , . , . . . , , , , - ,.-( . , , ( . . . —»

2.

«...

!),»,

1972,

...

(,

10).

...

-

«...(,

).1912

.

10,1

44

»

— ^»),-

,

-

.

..3-2101.

.

«-412», -98)

-1 ». 1912

9.9 (3014

1972

35

1912

-412,

199

43.—

./. 40 /, 8—10

(

/. --

3115

..

1972

/. . /. 12

11.2 10.3

,

, 1*

;) --

1912

22-60-

«»

(30-« 24

).

-24 . —— «-412» . . .)— /100 ; .412 — . /100 . -211 (98

»...

.)

-.

.)

75

(62

;

«».«

/100 33 /100

.

25 /100 1972

-

.

.

-

81,8

1912

-

39

2843

, ! : -. . -

-

10

194

««-

7,5,

,

102

). . .

88.2

-

.

. .) — . .) —

. («»), («». «»). «» («», «». -

«»).

.

25

. .

(52 (45

23 000

7__9

..

, «-» -968

/100 /100 /100 ..

. , . . ( , . , . ). , . -- , . -. .) - ;. «* . » . . «» , . «»-«» ,. «/ ( -, , ,. , --- , . ,, -1972

(-24.

..

-

,

.).

41

-

« ».

7.9 7.91912

»». ., . . ,.. ^- -

-

-

«--

», «»,

-

-

-

».

-

-—

(

— —

.

. ,-

--

- ,

— 3

.

1011.

) ,.-. . . (() ---( ). ( .) , , . .

.

).

,:

, ,.

(-.

.

. , , , ,.,- ,, , . , . , , , , , . . ..

-

- -, :, . , ,, .«» —

-

-

.

, , . - :, , ., , - ,, ,.--

,. , ,

.. -

, . , . , , . :, , , , . , ,. .. . . * , , . , . . ? ? , , , , , . , , . . . . , , , , , , , . . . - , .--.

-).

I)-!-

,

-

..

-

. —

.

-

-

.

-

---

* . , . , ,, . , , .,,.--, -. ,

.

10

:

,

-- .,..,. :

--

« *.

-

-

— —..

,

-

4-

4

,-

, .. ,-:-, .. , , : , : , , *, , : , , ..- , , . . , . . - , : —4

-

--

. ,,,: ,. . ,-

,-

. , .:, , —.

-

-

,

,

. , , , . , ! . «* ,, , — —

.

5

,

^^

4

. . ., ,«» (, , ., . : , , , ., , , , , ,,. , . . , . , , ., , , . . , ) , ,, , ,- .. ,.- , , , , , , , , , . . , . ,., , . . . ?,,),.,,- « »,. , , ) , ,- , ,«». ,,, -

. , , , -- , (,-) -. . , - , , . «» . , , .,, , , , , - , . , , ,,, ,, . ). ) . . , - , «» . . , , , ,- ).. , («»,--. . , ), «» , . . , ( ----

. .- , ,---

-2102,.

1957

-

).

,

--

— 80,

, .

-

5

-2102,

-

(«-427»,

8-2102)

-2101, 50 — 70 -93.

(

4«^»)

(

-

-

10

— 12

-

--

8000

).

10

260

).

(

260?

.»,

-

.»,

. , , «» «

200

-2102

-2101

6

(.

-

-

«

-

(

«»,-

— 16

-

-

360

®.(.

-

10

,

:

(,

-

(

—8

. ),

,

-

(.

--

-2102,

-

-

-

60

,

1345 85

.-

,

1430

680

(

— 620

600—560

, -, - ,

. .

---

. ) «»

-

:

, , .>. -- -, , ), . » . , . , » , -. . -» --» , . , . ; ,) , . , . , . , ( -» ., ): , , ( . ,»,» », -» , ,.» -» . » 700 966

.

-

*

. (-», -1000)

-

:

-

1200

-

(.

-2102

-427»

1971

,

-22.

).

-

-

-

(», , ». -», -»).

2,5

— 40-» — . —

(-

-

-16» -5», «-» » -».

- », -427»,, .

--

«». -

.

^'-

-112»

(1972,

4, 5);

(1971, (1970,

36);

1,

8,

5,

30): 31);

-2102

(1972, (1968, , 11);

(1972, 1, 30);

3,

10); 31);

(1967,

11,

(1971,

(1969,

(1972, 30);

,

-101» -426» *-427» -5» -126-1100

-22 (1971,

-

-2448,

16);

11,

3, 14);

30):

(1968, (1971, 9, 30).

4.

**

« »-*

-. , .,

,

, « , , - ., . « , ,«». « « . » « « ». « *. « , , « ». », . ,., . , , , - ,, , , . ,, - ,., .,-» «, . . ,. -. . ., , . , , . 1973

», », «

*,-

.», «-

».

-

,

...

•—

XXIV

.

7

-200 —

-

1947

, ,

-

.

, ..-«^»,

(-204)

70804.

-

.. 1958

-23

3000

.-

«» . . , . «» ,. ,,, . .. ( ; .)

., ,

.

6000

1975

-

«»

10

-

25

16

--

-

.

.

,..

-

-849,

1973

,

., .

--

. , , , :

,

, :,.---

.

.

:

&

8

«;

— ) 20 —

1000

:(

— :820x650X300

14,7

.

.

, ().

.

-849.

«».

-

1.75

(« ,, ,

.

(.

1972,

,

,

. -,.

--

10|.

.

.

.

«-».

- : «».

. . , ,, , . , . , . ,. , , - ,. . : , ? . ?,. . . ,,, -» , . . , , , , , , , ., , . , , . «» ^ ,,- , , (-, ; , «» , , . - , , , , , , , - ,. --

,

«

>.

-1

-

--

«»,15

«», «». 125-

-

-106

-150,

«» -106,

2.

« ^^

-

-

«-

.

-150.

. -

.

«» , . -

,,

,

• ,.

-,«-», -66,

-106),

-

. .

10 000

-

,

, . «, «» —, «-».

-

. . ,.. , , ,,..,-,5» , . -. «», , --

»,

-

-

.

4800

«», -

--.

«»...

, .,

. ,

-

. —

11

9

.. ,

:.1912,

1972

-

, . , . . , , , , . , ,. , ! , ,, , , , , , , , . , , , , • , . . , , , . , , , . , , , «», . ., . - , , , . . : . . , , 75. , «» , . . . , . , , , . , , . . , . . . - , '^, , . ,, , , , . . , , . ,

,

, - . ..

,

.3.1912

-

,

240

...

«»,...

,...

-

-350

-,1912-

. —

-

50--1961

, .,,

,

...

-

.

-

.

10

.

,

1912

,

.

.«»

,-

, -, , , ., --- ,«» ), , , . , - , ., - ,« »,,., , —

,

-

-

«548»

,

-2101.«540»

«548»

--.. ,

,«».

. , , . , , . ,, , ,,

---

. , , : . ,? ...

,

-1

,

30,

-

. ,..

,,-

-

(»

27-

-548

.

5-540,

80

-548

«540».

-549, 75

1200

. .

.

,

,

40-«-

--

-

. , , . 2,5, , .75-, 360-, , . , : -,,, , -. «» «»,

5-549.

-

**8 ' «-18»

-

-. ., . , . .. ,.- - .,,-, , , . , , , , ---. . -—

>'

->'-

-

«-18».

--

16».

«

«-412»)

.

.

-

.

(«» --

«-

18»

.

.

.

.

-. 14

,.

.

500

.

-2203

----()

\ , : , . «» ,,. , ,. , , . : , : . , . , , , . . , . . ,. , , . . : ,.,- . . -, , «».-

-

.

70-

. -V

-96«»

-2203.

. . •

— —

-

.

8

12

-

— -2203

.

-

-

. , «»,

1922

.

-2203

«».

50-

-

,

---

58

--

-. , , ., , . .20

.— 40

,

,

-

, , , . , , . , , . , . , , , , .7 . . , , , , , , . , . . , , :. - , -- , .., , , , . , , , , - ,. . , : , . . , ? , . , . , , ,-. . -. - . , , , . , . , . , ,, , . .. , . . . . . ? - -. . . ...

-.

19(57.-

.

,

-

- . -

-

,

-, ,-

,

344

,- . , , ,), -

171

--

129

.

,

1970

195

,

80

-

. ,58

,

38.

.

-

-

-

--

-.

,-

-

,— —

-

-

-

.

.

-

-

,

-8

-

-

-(

-

-

: -

-

-

- ,

,

-

(

-

),

5

-

- ., -,

,

-

,

-

--

-

-

-

, --

, . . ,. : . ,

3.

^

11

, .-

-

.

13

.

' .. »'(. ,--- .. -. ^,. , , . . . , , ? . - , ,., , , , , « . , . , , ,- ., , . . ? : « , . » , , . «., , , » , --- . -, . . , , .( , ---- ,,. .,-.-- ,,.. ,.,--, , . . ,. , . , . . . ’ ., , ,- , , ( , ) , , . . . . ^ . , , . . ( ,

. «»»-

«»

,

-?*. ,

-2 «». —

».«»?-

«-

..

,

,

-

),

,

-2 . , . —

1,7

1,8

-

-

-

--

,

«-

».

-

-

«-

,

-

-,

.-«--

-

(8 >6 -1

9)

,

(10

10)

-).

-10.

7

,

15- «. , —

11».

-20%

, , , . , . 21,5*, 45®,35%,

50%65®

(-65), 40® (-40).

,

,,

«»

»

-

1/4

, ., , .«».-. ., , . , , ^ , - ., », , ., -- ^( . , .

. , «» . 18®).

0,15

(-

5

—8

--

. --, -, .

50

/.

-

«-

.

--

--

,

..

14

1

—2),-

,.. ,--. , . , , . ., ., «». ,

-

.

---

.

-

.

,-

.

,. .

.

- . ,,. ,.-, «» ,, - ., , «» , , . ,, . - ,.«» , , ,. . , . «» . :-. ,, - . , --- , ,: , ) . , , .- ,, ,-- , .

. .) : . ;, , - , - . , ,. , , , , ,. -(,,) - ,,, « »-) )(. . , . «» , . . , . : ., . , . . , , , , , . . ,

«-200>-

1966

50

:

(

-

-

1968—1969

.

15

-

-

(..

,

-

«»

-

(

--

-,

, . , ., .

3*

.

,

,-

+

, (- , - , - .

, «»

.

-

» .

=

.

-

.

-

«

.».

). +

. .

.

«,

•=

. . . , , « , , » , . , . . , , . , , , . «», «« ,. » —

).

... ?

-

--

«», «».

(.

«

« »,

.

12),

— ..

12).

, ,

,

1970,

9

1970,

. ,

. .

»,.|

: : : ; : ; .

: ):

2

1

— — —( — —--

.: - ?, . . , .-«». 3

: ;—— ; 4

8 10

5

76

— — 9

, ..

).

-. , , ,

5,00

(.

— 10

-

, -. .-

«-407».

--

-

16

: ,. ,. --

1470

,—,

2700

, —1300

.

250— 220

,

80

- --,

40

(4

5.6

-

.,

7.

4,

3,

.-, .(. ,,-,, ... ,.1

— 45 ),

10

19

8.

,

, , ( . ,,

-

2,

10.

70x10

8734-58).

3

8.

— 40

2

682.

4543-61)

-

1

-

-65. 8.

7

-

6.

4,

.

, , . , , , ( , , . .: : ; : : ;, , . -,. . .

(. 3) 682,

3.

3.

3

90

.

8

2

3.

3,

5

1-1

8)

1,

:

, 4.

-24.

(

).

50

7.

2

4

2, 7

-

,

7

5.

1

— 8

—52:.

68:

3

7

— —

4-

17

.

.-

,.,

. ,

.,

.

,

. ., -

.,

., ,. .,,-

. , , ,. -

. ,,

,.,. ,.-. , ,).- . , --. . «»

, , ?, . (-

20

., -,!),

( ( —,

.

!)

-

— 25 %-

.. .. , , . , .. .- . , ., -,,- « » . -«-«-

,«»,, . .«», «-- «» ». - , , , « -- «». —

«». -

»

,. ».

-

-

-

,, , ---

,,.-

.

-

.

- . -

.

-

.-

.

, , , , , ,.. -

-

, -1

,,.-- . .., . . ,. -- . ,, , , - , . . ), , , . . , . , . , . , , . . . . , , ,- ,-. . . , ) » . . . . , «» , . . , , , .- . ., , . -

'».

-62,

-,

(«»,

),

,

«»

-

7,5

11.

-

«». ---

,

. «

,11

1965

-65

.

0,3

— 0,4

.

(«»

«».

-

«»

.

85%

15%

-

1967

4

-

,

»,

18-1965,

1),1971, 11).

20

25

»—

. .

-- »,,

-

«-

-

,

-

-

.

.., -

« ?^

-1,-

-

) . , ,-

-1, 6

,

,

6

,

-1.

. («»)

3

.(-,

-

.

-

, ^ , , , , . : , ,;;; - ( )’ , ^ . . . - ., ‘ , , . 4

: ();

4

—3 —

2

1

— 5

7

— —(6

-.

(.

-»3

8).

.

1971,

10;^

30

, « .,, , , . .. -

-44(

2,5

1150

250 — 350

650—750

.

30

.

— 3,5

)—

.

.

(.)

20"

-?** ,

.

.

.-,70,

158-

-

2

-

.— 40

(

. 12

,

90

-- ;;;.;;;1

.

120

-

()

--

.

1000

.

--

158.

3

35—45

100—110

*!?

5

, ) . (-.

«158»

-44,

— 50

65— 90

(

601972,

) . , , , . 650 — 700

» )., . «

1

2,

2-1,

,

, . , .. . .--

4

6.

--

*

12

, . ) , ^ (. --. , , , -- , . ,-2), . », «, «. . . , ». (),. ---- . *. , , , . . - , .5

7.

.-

.

5““

(.

6

. .

);

,.

-

7

6.

. -

2

4

7

-44:

51

3

,

— —

. 13

97

»

.

158

«»

. «»

.

-

«*

, ,.

(). 60 50

19

«. -

— 64

700

-

-(-120%

. 83

«» -

,

. 19

..---

,,

, . . . . ,, , , ., .,. *, -. . .«-

, ,

1970

« ».

. X,,, , —

1201440

-

~

8-

140X120

,

50

,, , , . , . . ^, . ... ( , « , , / , . -. .-^ , , «» -.

(

14

-1).(,

-

-

»...

.

. .

.)*

7

2).

.

1.

.

.

.

-

2

1.

12

-

, . . , , , . . . . , . , , , . , , « . , : . . : , . ,- ( , . . , - . , . . . , , , . . . , , - ., . . .,:. , , ( , ., . 8, . , . . 8, , , . .. .,, -« ^. , . . -

. , ., , ---

.

9,

.

-

,--

,

--

,

>«-

,

-

1.

-

.

-

--

6

36

^-3).

,

--

2),

50

-

-

...

2),

(.

--

,.

...

^

10

«». « *»

, ».

.

.

.

20

(.

3)

3

•'

^

^ ; ; ; ; ^ ; ; : , ; ; ^ ; ;..;; ;. ; ;

V' . 1

' -*

*

-4',

."

!>

.

I12

4

3 ^7

1

— —

132;«* 12'

4»^, —

9

^

10

. .

.

11

»— 2;

12

I.

«»

.

»

84[[ :\ ')

I

;

" ••

I

^ ^

««•«•• »•.

..2

2.

2

3.

2

3

3-

1

4

;

1

4

» ^

^

* «*.» »» --

120

260

**

«-426».

^

— —

*

«*»* -.

. . . «»

8*2102

80

-

-2102

» 47-,

«* ..

,

6

-

, , «-427».

«»

-,

,..

,, //-

-

(

,, ,

(4.22)

(4,22)130

115

( 11

,

. , . .

».

, '

) «-423»

-

.-

120

(11 ,0 )

0)

(13,0)

410

550

(340)

(340)

-

(4,55)

(130) 13,5

410

-

1550 (1450) 4,55

4,55

4,55

(, ),

,

1065 1100 1010 ) (1045)

(425)

, «» «-

-22

-

<^

— -22. 1^3

*

-

. .

,, ..

<

. ; -; ; ;: .-; ^ ; . .---I.

:.

64

«-*

..

;

2.

I

3

. — ; . ;.— — .,

5

3*

1

3

4.

I

5

25.4

2 -4-:; ; 2

4

.

~3^

-

,- , , .. -

- . , , ^ . , -- , . . , , () -«» . , , , . . -, - : ---- .. - , , , , . 60

40

.€<1»

-

1948-

. ,- ., , -

-, ., ) . , - . - ,, . , ,. ., ,, - , «-. . , . , , ) ,—

» (..

, , ,

-

,

— —-

(

1

-

-

), — (/.

(

.).

-

- . , - . . --

.

-,

,

.

, .

(.

,-

« »,

-

. «»

, , --

(.

1971,

--

12 ).

, ,, -----.

-

-

250

2)

. . ; .

-

-

, »,

(.

1971,

12).

,

«-

-

.

.

,

.

1.4

— 1.8

400 — 480

225—270

6.8— 9.0

400—480

1100—1300

40 — 64 64 — 130

1200 — 1400 400 — 500

— 45.4 — 13.6

^, 18.1

6.8

21

29.

, ..

'.-

.---

,.

-

(

.

-. «».,

64

1)

--

,

3

1 0 0

1 ’ 1

, .. 0.28—0.4

— —

,

.

^^,. , , . , -

, ^. ,-

.-

. . , --

-,

,

,.

,

-

-

--

. , , , « . . , , ,. , . , . . -. , , ' . , ,, .., - , , , . , , . , . ,, . . , -- ,«,. -,

60

,

-

-

400

«

!

»

7

— 10

25

,

,

,

.

-

, . , -, ^, , ,,^-- ,. , , -., .

.

-

, -

. --

-

., -

, . , . ,,, , , , , . , , . » , -, . , . . , ,, ,. . . . , .: - . .,-- . .,: , . ), . . ,,-- . ,, , -- ,. -,, , . . ,--- ,,.‘,- ,. --, , . . , , . . .: ,

« , . * .' . -- . , -- , . ',--, , . ., ,, , -- , , , . ».

-

-

- .

-

-,

.

,

,

-

- ,

,

--

-,

16,1

21,4

-

. — , .

•«»

-

-

15

15

-

{-

-

1973

1

, --

,

-, ,

-

-

-. -- ., . , -

.

,

--—

.

,

.

-

-

,

,

-

1973

--

, .--

... , . , ', . “ ^. , . . .- , -, . , . ..‘> -----,, --- ,«»! , . , , , . -- . 3,

1973/74

5,

.

2

--

,

,

-

-

-

-

-

,

-— . -

23

-

«».

120-

, ., , ,. ,. , , , . . - . -',. ,-- ,, , , , , -

-

«».

400

».

, --

.'-

— 150

. ,.

120

-

15

-

.

.

, . . , , . --• ,, ,. , . ,--- , . /-. .- ,. . ,, - < , ; ,,> , , . . - ,, , , , , , , . , ., , , . ^, -. , . . ,---., .-

,

,

,

1971

100

118,4

«

.131,4,

131,9.

-,

».

--

-

-

-

.

.

-

.

-

.

.

--

?

••

,. I

1

2

3

4

-

. ^ . .,, .. . , . ., ,-- , , , . , , , . , , , . , , , . . - ..,

-

-

.

-

.

.

X.

,

-

--

I '

--

-

I

I

!

/ / ? / III.

. ? ,

VII.

?

60

80

9

10

11

20

19

IV.

20

12

, ?

14

13

,

VIII.

V.

?

II.

20

-

I

?

.18

17

8

6

23

22

21

,-

.

16

15

VI.

5

?

31

, . . . .,--- .. --, . , . ,. .,., ..380

: 7

34

-

, . , -, '

40, , - ^

-

. .| ; ., ..

^^

!

I

-

-

. .,, ,

.«» .

6.5

.

-

100

>’

-

19 029

5160

. , .,,

--

80

3

,.

-

50

. , . , . ,. .-- . -

280

-

-

...

-

25

,. , ,- , ,, . . « !., , -

,. ,,-. , - , . . -,, : , , .^ .. ., ,, . . -, , , . ?, -- . . 1,3

--

1,5.

1,5

, -

.

,. « «?

-

-

1000

-

. /^ 100

2

3,3

, , , ,-,)-? -. -:

--

-

.

-

. ,

-

!».

.

;

. ? ,. -

-

;-

., , , , . ?-. -- , , , , ., .- , ,. , ,, , ,, . . -

, ,

9

-

.

,

-

-

-

,

,

,,- ..

-

. . ,.,,-

-

-

-

. «» ,, . , . . . ., , , - , . . , . ( , , ) , . ., --

, ,

-

-

( ),

26

-

.

«» ,, , , , ,. , : «... . . ,-: ,. , , . , , : , . : , , «» , . , , , .«... »,,

-

. ...»

,

16-

50

,, »

,

-

13-

,

...

,

.

.

,. , , . , . , - .. ,, . , . , , . , ., ,- , . - , , -

- , -. .

,

,

-

814

-

10

-

— 8010

,

53,542 36.

2,5

. -

,.-4,2 7,2

25

. . . , . , 5

6-

-50

20

75

, . .,

«-

5

6

-

32,4

27

-

968

685

27

! ^

! !^*

, : », ^*^ ) ,., .

.'"*)^^ « ^ ®

/^ ^

-

. . , . , , ”^ .-«-<^ . ! ”,, ,., .,’^

««« “®""

"

---'’"'2 1

®"«’>

” ”'^«®®'

.

^

“^^^”^«

?

3

^’^'"*''^'’*”’

400

-

1

® “««''’' «

~

^^^

^ ^®^®^< ?.

^''''«®®°^^®“”'' ^

'®"'^''"-

‘?’”'* ^^5 *

«‘*'”®

-

” '' «« «'

°

"*'

’*** .«^°“^ '" ,>„ «

“'«°«0'' ''’’^!;!*’’ "“'

-

'’’’°*®«'«*®

««««,

-??

-®«

*®'®«««“'"*«‘*'*

««««

^"'*"'

.

.

.®"””^""®'

: ? : . , .. . . -, : . . . . . , :,«. , . :? ;?. , , , , . , ,. - . . . , , . , ; , - , , , . , -:. , , . , . . , . , , , . , ,-.. , ., , - , . , ,. . , . : . . , ,- . . . - : , !,. , .--- ,,. , ... ,. . . . , , . , ,. .. - , . , . , . , .- , .. . ? . , , , . . , . ,. , , . . . . .:. , .,,- : .. .* . . --, . ,, - . , .

, ,,

19

25°®^ .^^!. .

-.

-

^ ».

-

-

-

,

...

...

-

-

-

-585.

-

-. ,

-

*—

-

...

. : —...

-

-

.

-

.

28

-

. —

. .- .

.

21.

.

-

-: . .

:. :

.. -

6.

7.

32

1---

,

. . , , . . . . . -, « », .- , . - , . -, , , , , . , . . -, , .( ,- ,. -. , -, . ., , - , , , ? . ..-. . , , . ,) . , , , , . , . , . » « , . . , , , , , . ( . . , , , — —

— 300°.

250

, , «» -

10

. ,(.

(.

--

3),

5).

-1

-

4.

--

...

,

0,6.

—-

-

-

15

-

. . .

-

,

-

315°.

,.

:

0,5).

. -- -0,3.6),

(

(.

-

--

-

-

-

^

20

(.

(.

.

7)-

4)

.

-

).

-

-

--

-

.

29

--

«-». «»-? , , . ,(

,

-

-

«»).

.. ,..

--

-.

«-1 », -

«-110».

-

, , -» . . , , . , «»«» ,.. , ., ,, , , . ^, - . ... . «-»,. ) , -.. ,. . , .--. , . -—

(

6,

1971 .).

«» (“),

,

«-1-

-

.

. »

-

-

(

«2-}-,

,

.

,

,30

«-

-, «., , - .,, -- , » . . » ., .. , .-- , ,,,-«» . ,- , , , «. ( , .-, , ,., «» . , . ., «»-«-- .. ( , . . , , , , «» . , «». , , ,. , //, - ., : ,.--» ,- .. ,. - -,-. . «» . , , , . , . -- . , . «» . /) .«».

-( ,

.

, «-966») (1320

50

:

( ) . .--!,.,, -

-

-

»!),

150

.

. . -150.

.

«-

3-

«-1

«». . , .

-

. -

:

- ) ,

«-11 »

1107

®,

-412».

, 140 100

19

-1

, 9,5

«-

— 9 /100 —8 /100 .

(

,-

:,.. -.. . 83

85

7,9

100

.

.

-

.

---

, . .,.,,,,-,-.--.. . , .. . , .. ,

.

.

.

.

.

..

-

-

-

.,,». -«.-

-

8,5

7,5

. .

-

!-

-

-98.

,. , --

---

. . ,: ?* « -,

»

),

, -

.,

-

-17, 20, 21.

. --

I.

, ,

. —

24.

3, 8, 10, 12, 16,

. « ».

(.

' / ( , . , . , , , - , .«» . . . , , . , —

,

«110»

57

-

«-

»

«---

»1,8

1,4

/^.

170

.

,-

35

(.

— 10

31.

173.1).—38--

60

34).

IV.

(.

586.

-

III.

45).

V.

20

(.

70

88).

VI.

(.

VII.

.

(.

31

59).

(.

50). VIII.

.

1972,

II.

-

«-1 »

/^,

( ),., .

5

1 ).

20).

>., , ««»» «,-». ' . . —

,

32

«

.

,,«.

.

,

7

.

. . , ., . , , , , , , , - .. ----, , ' . , . , . . *, ( . , . ). , , , , , , .,,,,. , . «*. ,,--

,- , , « *.

-

-

,-

150

. - , , . « . ,,,,.. . , , , . . , , ,«. « * . , . ) , («

,

*,

-

-

. , , : « , *, , , . , 90- , , « *. -- ,, . -*.-,. ( . -) .,, :. -«,. , --- «-*,«*, «-*, . .- .* , -12-: , , . . ,, . , «*. , , , . . , , , . , ( ).,, . . --- :, , , . , ), .: , . . . , - , 1971,

9),

10

61

1600

^)

-412*

( «-1 1301 -125, 11:

-1600,

2-,

--

-,

-

2,6*,-

-

-

«— 20

-

-

800

(.

..

..

.

,, .

-— .—. 10.

.

-

-

- . -. , . , , , . . ,, ,.

16

*, «-

*

1300

(10

-

23

..

,

,

-

.

, .. -, . .. «* , . . , , , ,,----- . . -,-. , . . , -.. -.

. ..

—.

.

,. . ,.

28

-

-

-

-

,.

—.

35

,

1964

,, «---

124-*,

.

- *. , , -

.

32-.

.«-

240

...

«*. ,

--

-

,«».,!---., , .«* ,. . ., ,« *. -

-

. . . («* , . , «. -» . (). , . « *..- . . , (),, . . ^ , () *. « , 2-*. (), , (), ! . , - «* . ; «*, : . , . . ^ , .. . , , . * .- , , - . , - . . , .-. . - (). , , , , , , - , , , , , . , , . . , , , ., . , , - , «* , ., . «-407

. .

-408*)

— .X.

-21)X.

*

(«.

56

26

19

,

...

.

1441

23

107

.

.

.

1972

.

,

,. .

.

.

53

12

.

.

.

«-1

. (), . ()..

. . . . C. .

28

(«-124-*, 200 .

.

.).

460

.

10

14

,: 1-

. .

— 1(7); X. — 4 (17); . — 5 (20); . — 5 (21); . — 7 (31).

3-

. . . , , , . ! 50

.

1971

.

1600

43

.

.

B.

32-

-

—. ().

— — — — —

—.

.245

28-

34-

47

-

,

?.--

-25

,, . , - . , «» - , , , . . ,. . . -( .. , ^ » , . ); , . » « ( » : , ( . , , ..-, , « », . () . * . . * . :, ! , , . » «*. -. . .. , » « . . , , , , , , , . , , . . . . : - .() , . . . , , . . , , . , . , . —— . «» ... . « , . ! . . . , . - ) «», . : ( . . ; -) ( : «»: . , . ». « . ,, . . , . . , - !.,. ( : : . ( , ; : ( , , . ( .. (): * . (* ;: ( ;(® .,, - ,,.«» -- ( (): , , ( : ,; . * , . . , , * ( (( , , , . , . ; . * , . ; . . : . , * , (. , .. . . .

,

.

,

-

,. ,.

1.

.

.

1971

,-

50-

.

); . ).—

1969

125

\175

2.

,

^

.

«-

,

-

, », . , ,

.

— .

).

..

.

3.

.

,

! .

.

-

--

).

-

.

-

.

-

.

**.«».

50 175

.

15+12+10 15+10+0.

.

--

-(15+15+0).

-

; : 1.

2.

1.

«»:

3.

1.

2.

3.

2.

3.

1.

). ). 125 ):

3.

-

..

50

): . «»:

2.

.

2.2. 3.

*:

.

-

1.

.

1.

). .

3.

((). . ); «»: . 175 ): . ). 5* «»: . .

«»:

1.

.

2.

12

5

3.

1.

-175.

250

-250.

.

*

).

3.

2.

17

.

«»:

3 5 0

3.

35

. 0

): .

.

...

1.

«»:

2.

.

3.

1.

25

.

0

,

— . .

*:

. . ():): 650 ). . ): .—.. (): 1.

2.

3.

650

.

3.

'

*.

125

..

.

- ): ): . 1.

-11

«»;

3.

2.

.

-

.

-

50

.

(12-12-12

«-

.

,

.

* «>

-

. .

4.

.

-

175

, . ,.-

-

(

—-

.-

«<-3.

».

-—

-

«»

«».

.

-

.

.

. . . — .

-

1.

»

2.

3.

35

1.

). ). );

3.

2.

2.

. — . — —.

.

1.

35 0

.

— .

—.

3.

(2.

(:

-. -126

.,

) .

<126»

.

.

.

. (

--

. -.«» .

. . ,.. .

126,

1974

10

1975

20

150

-

»*

---

10

«»

. . . ,, , , .

-, », «-

» -350 (. « —

250-

1972.

4)

-

250.

-350

5.

250.

. . 1971.

86

18

/.. . 2

..

5400

-

---

-

. ,() . -20

V

— 88 ( 10), 5)

(.

84

,

,

« »,

(

5).

-

«»

. ) , -4-4.

.

. «» ( , --

^» () (49,6

60

.

. .

3.4

.

78

.

«‘», 1200

«--116».

,

. -- » . «» /. «-

--

** . , 5500

.

«110*

1500

*

».

36

«»,

1938

— 1951

.

«1750»,

(4.39

«* - , .

-72». —

- «» «-» ., . - .«» ,

«») —

5750

--

).

<--

«1750»

,

122

-

«2000».

1779-. . *.

. «-

: ;. -

» «». . -2000»

-

. --

«-».

15

«-

«--

— «» :

«» . ,. <» 1765

.

(991

/.

. .

50

100

()

.

. .

)

,

.-

(

-

, . «» , «-» ) , . ,

»

-

)

<-1000>

»,

,,,.-100

1964 — 1965

.

«-

-

)

«-»

<

(

5,

«-» («

.? , <’ / .,- '« » -/. . : , , ». . , ,,, , /. «». / , , « -- •^. , .- . ». , » « , .. : ./. - . , .- . . -(--

. .

12

3

, . .

— 19 —

145

8),

8.6

250

3)

,.

1968.

-*

180

'.

1565(4

^)

1968,

1.76

108

. .

—(156567^) .

.

5000

6000

, «17» —

11,5

13,5

«16» 3000 5500

(])-

40*

72“

. . .,

.

..

«16» 42

10.

/

1962.

6).

. ., 72'.

«-1»

10,25,

’*

-

5.

«-»

.

-

2).

).

— 19

, .«> .

1972.

*

120

3,00

(0,6

'

77x84

250

(

250

3.25

1972,

(

. . 15

»,8*

.

..

®

-

«-1 7»

--- ),, .

46

10

1060

, -

37

-

-

. . ,, -

,

, . ,, ,,,- , , , ., , , , : '^ , . . , . ^, , , , -, . , , , ,, . <^ . , , , , -., , , , .. , ., , . - »:.. ,, ,., ., ,, ,. , . , ,. - ., -. ,), . , » « () 4^ - , , (). , , . , ,- '., , - ,, , , . , . . «, ..--- . , - , . , . 44

•,

.

. .

., ., ' . ,. , , ,

6

, —

-

--

50-«

-

,-», -

8-

-

38

® .(— ®

125—175

8

.

.

—. . 250 — 350

(), .

., ( . . . . . . ( «» ). ' ), . . .. --

-965

1

965-2402060)

3

-

2

( ,

. 3,5

-

-62

-61

-

—4

1

. . . 4

-

70

,

20)

(.

40.

.

.-7. .

.

;

17,

.

2

42.

..

.; 3

..,;,

.5

5

19,

.

-

; 2

;

5

4:; 7;

— 3 —

1

6, , ?. . ,, ,

--

1).

15

.,,. )

25

-

— —1972,

7

),

; , . . , . , -,«» -

. ,

4

(.,

10,5

-750

3

«

— —

.

,

1.

24

; ; , , ;. . -. , , 1

: ; -; . : . «». ,,, » (. -

.-

,

.

(

.-

.

-16, .

. .

65,

2.

.

«» . , , «, » , . , «». , , .- . . :-, . «» . ,. .

4,

.

40

.

— 50

4

3

. , -3, 29,

.

.

142

9,

.

.

-13, . 5,

:; : :;. ; ,; ;

2

9

3): 43

— — (— 1

— —

5

7

8

. .

*

». , , «» , , , , ,, «»25-.«»«» , , , , , . |, , « «» ). , ». , , «» , , « . , , , », ). «» |, , , .«». - (« . «».; ( : ; — . ; ; (. ; ; ): - , ; ; . ... ; , . .(., «» . «-». (, ; (. «-.-». (. — . .(. «») :, «») «-»): »: ; ( ) ;«-»).

: ,,

.

.. ., .

.

..

.

. |.

.84

..

(. .. ..

»

(59

(54)

(): . 6.

.

1.

.

6.

.

2.

.

4.

8.

;.

26/1.

92,295-92-7 1;223-37-72;

.

11.

5.

.

-

.

— 37; — 33.

12.

5.

53; . .

.

.

«(,(, (, ««»«-— (, (, 6.

.

.

223-37-72.

,

.

..* . - . . «» « » , (). 250

.

.. . . . (, 1

991

2.75

.

5,5

.50 530. 1-10755.

-66,

---26).

.

-

«» () «» -350

:

500

--

,

.

.

,

.

.

.() . ,

^.

). .

.

-

, ^ --

.

» .

.

-

«-

. ,

. (-

-

-

*.

*:

1.

.66; 3.

2.^/&

. —

.

(«») — . 69 —(«») 125 *; — («») . («. — («») . — («») »)250 *: .. — — («») .(«») . — *: . («-») — 350 . («-») — . («») — *: . («-») —500 . («(«.-») — . («-») 50

-

1972

.

(,

.

. . . . ', . ; , ..,, . . ., .,,, ,. . —

221-62-34;

5.9,19/2 29,9.1972

«

«

-

«-

.

45: 7. 44... 10.

) »)

.

27;

17.

3.

4

*», — 22-71-21;

..

4.

-- 31;

25;

.

«») —«-

— —54;

~ «») »») — 39;

X.

102

X. 82; 3. 62; 4.

») — — »)

3-

1.

5

2.

.

1.

2.

.

4.

XII

X.

.

1.

.

1972

90*/..

X

3.

..

60

1

2.

(32).

3.

103092»

.

«-72»,

. (): .. »): . («»); — «-»). — 1: -. . . — . . — .

(72),

(82).

XI

.

.

(:

«», «-

(105

.-

1800-

-

1 1

. . . .

.

-

«»..

-

.

«*.

..

..

. . . . . . , . ...

.

. ..

...

.

. .

.

^

250

..

.

..

,. . . «»-.

«-

3400

45.

2.

1

87; 3.

82. 104; 2.

1.

») — .52. 500 . .

96; 3.

88;

:

1.

102;

89;

84.

2.

3.

105;

1.

2.

* () — () — 87;

3.

()

-

-

. 2. 3. .

1.

72;

—72;46.

3.

']

-

, '.

:.

-

<--72» -# .

.

!

^

1

1

: : :: .-... 50

50

.

70521

, , , , . , , .. —

-

.«»

..

— —

.

--

. .

Russian

Recommend Documents

No documents