Za Rulem 1985 zr8509

1985 • 9 ! " — . V 4. ’ - ' • ^ 4 • , 1 .., • !' - ' & » «* . / ,• , . ' ‘ . :* 4; IV* >'• &" '• ,- * « '^ » • . : '...

13 Downloads 151 Views
1985

• 9

!

". V 4. ’

-

'^ 4,

1

..,!' -

'

&

»

«* . /

,•

,

.

'.

:*

4;

IV* >'•

&" '• ,-

* «

'^ » •

.

:

'

1

-

40-

9

,, -

. . , . , . , , ,,, .,

, . , , . ,. , .-, 1945

,

,

.

. . . . .

,

.

,

20

--

--

...

.

--

. , . , . , , , . , : «,, , . 1945 4940

20

,. — -

-

,

-

.

1945

».

.

1945

-

^

.

() .

2

--

.. . .XXVII

-

— , , , , , . ,, . , , . , , . , , , , «» . , , . , , , . .

«». -. . . , ,, . ,

38

,? -2141».

«2140»

-

.

,

---

. ? , « ,-- . . , . ? . , .. :- . :,,--- . . , ! . , , , «», , . . «» : .,. -- ., - ,, ,, ,.. . , ». , ». « «» . . , ! , ! . . , , , :.« , ,, .-- ,«»., , ! «, . , . ,.-- , ,«» , . . «» , . « . , «» . , , . , , , , . , » ,» - , —

«»! — —

, ,

-

— 41 2».

18

-

1984

-

:,

«». —1985

,

-

-

-.

,

-

60%

-

«-

», ! — ,

.,

-

«408»,

10,

«-

43

, -

».

».

«»,

-.

- ».

.

«

«-

«-

9

,— 2140» «-84»,1.

1984-

-

«1

.- , ,«(- ,. —

!

,

.,., . «»,

«400».

.

.

, , ,

--

, ( , ), . , . . , ,-, . , , , , . , .- , . , , , . ,«» ... ., , , , — 2141»,

-

-

150),

-

«», .-

,

--

«».--

-. . , , . . , , , ,,,- . . , ,-. , : « . , , , , . , . , , - «, « ,

-

,-

!

,

«2140»,

,

,-

.. ,,

.

, -

:

— 2140»

. , «» . ,

-—

,, !.. —-

- .

-

-

-

.-

.

-

. -,

,--

.

. ,

-

,

,— 2140»!

. . , ,, —

— 2141»

. « ) ,, . . , . , . - , . .- . , , ,, , , ., , , , , , , --«. «»! , . . . . , , . . , -- « »,, . . (2141»!.

600

, 40, 2

21 41 ».

-—

-

, , ..

«2141».

-

18900.

— 50

— 22%___

-

-

438^

9

-

0

0

1985

1

988

160

-

1928

1985 .

.

. . .- . . . . . : : : , , . , , . . , ,. , , -. , , . , , . , , . .. .. , .. . ,««» . : . , , . , . . . . , , . . , . ,. . , . 1940

, ,

, , - . .

1714

-

...

,,

...

22

-

-

-

25-

«-» ( ).

.

. -

,

:

.. !» .

...

...

, . , . : . . , . .... : - , . , . , . . , , , . . .,, , ... .. — , . . -- , ,-. -- , . . . . . , , . . . . , . : , . . . , , .. , , . . . , ... , . , . . , . , , , . , ., ... -, ..., ,. --- ,,,,. ,,-,, . , . , . ,- , , . , . . . , , . . ,, . . , ,., , ,: .

. ..

11

:

-

1945

2

,-, - , 12

1943

9

30

53-

-

4

1

13

13

...-

945

.

.

*

1946...

1

1940

, ., -.

. , , . . , , , . .- ., , - ? . , , , -: ,,? - .. , . . . , , . , , . , , —

80%

. , -- , ., —,

.,, -

10

,,

, «---

--

.--

,, , ..

--, .--

-

. ,. . , , . , , . ,,, ,-.- . ( —. ,

-

40

-11

— 12«»,-

. , . , ,. - , ' ., ». ,. :. . . , , . , ,, , . .. .-

.

.. , ,

.

(1985

. —

.)

,

,

. .-

«-

., ,: -. , . , , , . . ,,, , -, »,

,-.

4

-

-

-

-

-

,

,

,

: ,-

,

)-

— —

«» -1 — «».

-

-

, . «»

. --

10

5

20

-2 —

«».

«

),(

- , -3 —

». -,

1

230

--

. »«., .

.? .--—. : , . ».,. .

.

—.

« », «-»,

«

»,

«

,

, ? . -,.,.,,,- .., ? . .,«, . . . , , , . . , , , ,. « - . ,... , . , . , » . - , . - , , , , , , . ,. ,. . , , . ; ., ; ., ) , ( . . « , «* . , - . .

-

-

4

— •

—.»

, .—

— —-

,

4

1

30

— 25

-«». . 1

20

80

4

-6

20

— 25,

: . «»

«»,

45°

-

25

).

-8,

-»,

--

—5

-7

8

1

-

2,5

«». — ,

9

30

»,

.

-.-

-

2

..«

.

. -4 — «, 3

1

0,5

-5

5

3

20

,-

, ».-

»,

.—-.-

: .,1

; ;; —

2

. —

1

5

— —

0,5

1

III,

(-

V

IV

3, 2

1

10

.

5

,. , .

,,

,

, , , , . , , ,

,-

. , ,, .

:

-

,,

:

, . : . , . . , « ., - . , , , , . , , . , , , .. ,- , ., .«, ,- . , , . . , ,, ----- .,, . . ,.«-, .., .,,. ,- ,:,..,,.-- , ..««-, : «- , ,-, . , , . , , , , . . , ,. . , ,, ,, ., -, ., - : . , . , . , «. - . — »:

, ,

-(-48°.

-,«»

-|-30

,

«»,

. .

«», «» «».

«»,.

« ».

— »,

«»,

,

30

-

.

-

?

«-»

-

80

100«»,—

«» —-

«18»

,

— 4»

-

« «».

— 4».

,

-

5»,

.

,

-

«»

/.

«»-

,

6

... ,12-

.-5»,

.

-

, . , ,, . , , ,..,

, .

. «»,

« . «» » , , . /. , , ,. , «, . « » .«. , :, -- . . , , . , , ,: - , . . . , . . , , , , , , . . , , , , , . . , . . , , , , , : ,, . , .,

5»,

«-140°

,

»,

«-

7

1932

-

,

— 49

— 2».— 49

,

«. ....»,

— 2»

.

-

.

1300

. —

-

30-

. , , , , . : . , , , , , .., . , , : . . , , , , , , . . . , «». . , , - : , , ., , , . , . . .--- . , , . , , , , . . ,, . , : , ,, . . -. -

1903

.

,

,

,

-

-

-

-

-

,

,

. , .«

,. — 5»

-

,, .-

: , . ,, , , . , . ,, , 30-

,

-1959

, . . -- ,

().

3

-

,

. 7

:

, . . «-» , »).- . , , ,,. , , --, . «».- . ,, - : . . , , (). ., - ,-. :. . ,- , :-. . . ,-», , , . ., : .. . , . ) , , . . .. , . . ,, . . ) , , , «» . . . , . , . «», , , . ,,. «--

»

(«-

.: .—

-

-

--

,

-

4

(0,01

-. .,

.

5,5

3,2

5

)

7

— 3,0

.

'

9

(

,

,

(

-

.

. .,

-

,

.

.

,

- , , -. , . , , , . . , , () , . , . . .

, 8

— 12

-

(

40%)

.

-

7

,-

-4

1-

38,0482-80.

,

-

38.0481-80.

,

-

1-

15

2-

1720

2-.

-

-

1-

-

. -

» , ,. -

. , , ,

-

. , ;, ,, , -. . . «

(1985 .)

,

--

--

--

.

-

,

--

.» . ,,,«-. ’ , ,,-

- .

», -

— 260 («

-82

1982,

-

— ».

.

.

— 82 —

(

,

, , .,,

.

, 9

-

.

, , 13

.

.

. .

,

-.-

.-

— 968),5)»,

— 82 —

-. ,

—.

82,

1986 100,

.

,

— 260

1983,

50«

--

., --, ,

.

(!

, ,.., ., . . , .-

11

-

.

.

2.

,

/

--

,

.>6

7)

— 9371, 30

— 6437

.-

.--9.

-

,. -

,-,.-

,

,:, ,.---

-3

. , ., , - ») , .(«—. » «- . , , ... « ). , , , : «-» , ) ) . , , , / -. , --

126

12 600

«5702»

-. : . . .,. --, . ,— 133,

64,8

27

— 37421

. ,, ( . -- ( -

. ,

-.

».

--

672.

3,16

-

1981

1990

— 1985

— 943

2

-2

...»

«-521»

(0,625

(2,885

, ,, - . / , , . . ,- . ). ) : , . , . , , , , ), . , . —

(1

— (— 0,27—0,40),

().

1,9 5,5

.

1,7——6

. .

2,1

1

.

1,8

2,8—3

-

°)

1,9

(

10

(—

---.. ..

,

(~~ 0,6 — 2,7

2

150(

-

3702

52-01), 3,4

— 06 — 53-12). — 53-12 7

«3716»

.

41,6

.

60

.,

2,1

(

— 9786

6422.

.

19852210,5

; ;

,

.-—

-

30±5°

60

35 640

-

± 15%).

99

— 5410.25,9

.

35,2

;

— 9772-

1983

11 57,6

;-

,, , , ,

— — » () 9772

,, :

, ,

,

--. -(«-1516»)

(0.7

(«-1523»)

— 37301.

)

12900 2500 4000

/

60,0—20 +12 3500 5410

0,54

0,61

0,36—20 +12 5200

. 25,9

..

1750 0,36

—20 +12

. , /62

«-1

4000

6422

90

130.

— 37302

.

-

,

-

).

(

(—

(

1.5

890

(2,5

— 8930

).), (2,5

,

20

«1»11,5

22

.. 2,2

60%

,

(4,5

1 2,0 100. 42»

3742

— 10,

12

1

«-

2,9

(.

.4,3*.

1973 1,48; 90

.

/.

.

-

4,62,5

1:2,2.

,

-

85%

,

15%

--

,*,

<

— 4,5

.

198* 3,25

;85

. /.

-

— 53-12. —

0

— 3/45

+5 ,

0

—44

«-12»-

«13»

— 3714

— 66-05.

1985

400

—-57-01),

), ), —

— 130 (3,85 —

8

— 24

;-

. «-84», --. , , ,,--

— 37302

,. -, . , . : ). ) -. 853

.

85

--

-

(

— 37302, 24-01, — 0,7

25,18

.., - ,, . .,, , , ( ,. -). , ); , - , 200

/.

1,88

—-

212/156

41,55

— 9772 — 9?86 —

.

00.42»

320/235,4

210/154,4

:

31,2

1500

0,36

-

9030 2500 3840

-, . . ,. . , . -, , , . -265

6,23 19,13

1450

. .

«12»

10,5

32,5

0,33

,,,/ , ., , ,,

.

7,6

35,2

(),

12,9

19,1

8900 2500 3640

/

«13

22,0

11,5

0

.

9786

,

, -

,

-

.

«5702»

14,54

.

— 133. — 4,88 ; — 85 /.()

. - . , .

-

(),

« , -. « » . , ,, «». ,-, , ,, ., . , , , , . . , . , . ., ,

.

>>.

,. , ,

,

, 200

12

90 X 50 200

.

-

. , .,

-

, , ». ?,. -

-

,

.,

, . -, , . , «» , , . , , . . , , . , « », , -- , ,-. , , , . . , , ., , : . , . , . , , . , : (, ,,. , , —

«-5»,

-125.

-

30

.

-

.

.

, , , . , .. .

22

--

-

-

,

).

, .

-

, . ,

-

.«

,-

,—

-

, ,, ,

., ..

.

XIV

! .

-

-

- -. .: . .

« , ,.

. !» ,

,» ,

-

« », ,

, «

- .

«-».

, , , ,, . , 40--

-»,

«-

**

3.

«

»

N5 9

,.-

, -

, , «-

, , ,, ,--

,

.

, . . , , , .

-

. , , . , , . . . , - -. . . , . , , , , , . , ,. ,, » ,-

.

, 400- . «» XIV-.

-«»

-

-

--

, , . , , , . . -

».

«—

-

»,

«» —

«-13

,.

. ,, ,

, ,

().

--

,. , , . ,.

« , -,». ,-

-

».

,

, . :

, «

, , ,-

, .,

— —

.

,

-

, , ,. . . . : , , , , , », , , . , . . : , », .! .-- », « «»,»,«.- ,,.. , ,:,, , , , » , . ; , . .« » ; ; -; , , , . , , . . ,,- . « , «, * , , !» . . , --. , - . . «». . - . , ,,- :.« » () !» «-1 » ( ) «». . «-11 » , , ,«» . , () -- - , . -, . , , . . -. , ,. , ?»,« —

,

,

, -—

«

-

19 10

I

.1985,

2)

. .

.

.

.

1

-

.

«-

—.286

. .

(, , ); (, , , );

.

«».

180

— 412»XIV

.

.

. .

(, ). (, ).

.

(, );

.

);

(, );

.

-

«»

().

(,

(, , ); (, , );

(984

10

(, ).

0-

.

.

();-

().

.

«

— —

-

,

,

-

-

( ((

6-1 5-707-72),

6-15-470-73) 6-1 5-8 1 0-73)

, , , , , . , . « ,- . , », , -. . ! ., «», ; —

* ,,

-

».

«

-

-10

,

()

«»,

.

.

-

».

, ..«» , ,- , —

.

14

412-1304010.

,

15%

10%.-

«-

,

,-

. . 12

— 15

.- , . , ,,, , , . , . , . , . , . . . , . . ,, ,- . ., , , , . . , , , . , , ? , , ,. -,: :, . , . , . . , , , ).. . . :. , . ‘ . ( . , , , , . , , . , , . , , , . , , . , , . . ., , . . , , , . , . , . , . . «* . ( , . , , , . . . , , . , , , , , . , , ... , , , , .-

-

,

.

.

-

100

,

.

80°

-

-

--

,

-24.

-24.

,

-

-

,

(

,130°

-

-2.

-- . -

)

-24

(-

10

— .-24 * ), ). , -24--

— 20° 200 — 500

(

80 — 90% — 20%

-

-1

-

, ,

.-24 -201 —

-

*

-

50°

--

-20

-201.

10%

—40

—40

— 30

°

-1-130

+ 120

500

406

, %

-

-

-

.

°,

,

-1

,

,

-

-

-

)

24

--

, , . ,

1-13.-1 .

, , ,

-2

— 15°

-120°

-

-4

.

-24

-1 -2,

-1.

- -1

-

-

-24,

70-

158

),

-2.

-

.

-

(

, --

. ,

-20

-

)-

(

,-

158

-2

4

—60

—30

—40

— 20

+ 100

+ 90

+ 100

+ 130

+ 70

200

160

440

600

270

370

240

110

280

130

150

120

280

100

80

100

80

120

55

80

3

3

12

10—25

1,3

10

158

201

15

, . , - «»,.), . . , «». - . «*.: «-- ,.

*

,

--

(

-, ,

,

, :«

,, .. ,

,

.-

». ,

-

,,--

?* : « , , , . . :« . ? , , ?» , , : « , ». , , . «» , , «* «» , . «, , » . » .«)) , : , , . . «»,- , , , , . , . - . :« , , , . ». . - , ., , .,, - ,. , , . , , , . . . . , -84

.

(

,

-

-.

:

,

-

1984

(

.

37

.1984

-

-

,

-

, ,,

,

, . ,

.

...

, . . (

.

(

22)

.

16

,-

66),

«» ...,.

-

^,,, , , ! 130«»,

«--

, , , . 47- . ,

. , . ! ,. «* ,

, , ,.., , , . , . , , ., . , , , . , , . «,, , ». . , . , . , ,,, - ,- , . . , , . , . , . .,- , « , , : . ., ., ,--, ,,.- :. .-,. . , . . , , . . , . , , , , ,, , : . , . .. », . , . , , , . «* , , , , . , , , , » ,

« ».

,

-. --- »

.

.

— . ,

-

.

«- ,85»

,

-

. , -

— .

.

3.

1600,

,, .., ..«» ,

.

4.

.

X.

(128 4.

--

: ();

(); ().

);

2.

. 3. 5.

.

.

,

(); (); ();

:

(117); 3.

2.

6.

1.

(105);

(100).

,

,

.

- ,, —

«»,

-

, , , «», «-» «», «»! ...

«»,

,

, »., . . «» 1000«», «», «», «-» :

-

-

«

-

.

-

«», «-

«,

, , ,. ,. , ,,, . , . . . . , , , ,, , ,, . . , .., , 250

280

.

».

850 145

-

.

-171

,

0*0*0,

-

-

-

-

,

-

.—

»

-

, —

.

«1000

"

,-

«

.

.

—.

...»

,

.«-

.

.

.

- » ,

.,

,-

«

-

.

-— ...1984

-

-

1983-

5,24%,

1985

1984-6%!

-

17

» —

«

. ..

, , :,,,, : . . , , , . . , . » . «», . --- .,, », , . , «» . , , « , «. , » , , . , , , . . . , , ,, .«» «».

,

...

.

-

», ,

«-

«,

-

« : . . . , , , . , . . . . : : , , , , ? , . ? , , ! . , , , , , , , . ? , ,. , . , , , , . , -: ., , . , «» , , . -, ,. , ,,. - , . «» , , , , . , , . «» : . . , , , » . , , . , . , . . , . » , , , , , , . , , : ,,, , ., ,, -

— 52,

. ,

!» —

,-

-«»

«» —

«»

»., «

...

-

-

,,-

.

,

... .

,

— —

.—

.

,— —

.

,

, «43-77

555

,

,

. 18

«»«»

«»,

,

,

,

,:

-

--».

,

500

.

«62-14

-

-

«-

-

, .

.

-

,

«-

»,

-...

-,

-

«»,.

, —

.

. , , «».

»

, ?! «» . — «» , . «» -

«43-95

, , -.

4-

.

-

— 130

».

,. .

«!»

«

55-48

-

«27

: , . .

1985

»,

-

? , — 53,

«64*71

,

-350.

, « . . «1

«

38-51

.

1985

»,

...»

». ...»

30-

-

-? . .-

— 2102,

?., ,, . ,... , . ,- , . , . . , , . , , . , . .

«»

-

«»?

...,

«-

»,

,

--

. , . . , , , , . «», :.« : , , , . , , . , ,,:«» - . , . , «.»: -

!

«»...»

«!»

.

, , ,

.

«»

,

-

,

,,«!»

.

, )., ( ( ).

-,. ,,.: .

.

-—

()

-

.

.

«» ,

-,

« «» ». -

, . «» , .

-

.... . 19

. , , . , , , . . , , , . , . , , , . . . , . . , , , , , , , . . . , , . . -- , , , . , --

-

,

.

,

.

-

,

,

-

-

-

. , ---. -, . , , . , . , , , , . , , , , , . . , , , , . . . , . , . . , . , , . . , .- -, ,-. , ,-, . , , . , , , , . , . , ., ,. ,- . . - . , . . . , , , -. , . , , . , ., . , , , , , , . , ,,. .., , , . . , -- . *1

,«*,

,

-

-—

.

1965-

-

15

-

-30

15

30

2

,

2

-

.

5

-

-

,

-

-18

--

,

- ,

-

.

-

,

-

,.

-

-

, 20

,

-

-

,

.-

.

.

.

I.

2

— —

3 4 5

— — —

6 7

— — —

1

II.

III.

8 I/?— 9

10V.

11

12

13

— — —

?

?

?» ? ; ; ; ; ; ;; 60

— 70

VI.

14 15

? — —

VII.

16 17 18

— — —

?

VIII.

19

20 21

?

— — —

-

IX.

22 23 24 25 X.

26 27

— — — —

60 2 4 6 8

? — —

/?

--

, —

.

-

32

», . , >, («

, . ,

,-

9

1984,

12)

,.

-

, , ,-

-

--

,,-,,

, , ,-

-- .

. .

,. . , , . , , . , , , -., , , , . . , , , . . , ? , ^ : - ., ? , . : , ? , , . , ,., - , . , , - , , , ?. . , . . ,,

.

,-

«»,

- ,

,

,

,

-,

.

-

«»,

«»,

, , ,

,

.

,

,

.

.. , - . . . . , -, , , , . 5

-

.

,1984

.

. 11

401

.

22

1611

-

,

-

11 18

1984

,

97 1235,

5522*. 24 959

1983

. , —

-

-

20%

3

.88,250.

87,4%,

3,6%.

1985

.

,.

-, , . . , , , -

-

. , * * . .

.

1984

13

800 1983

,. » --

2,52,8‘

,,

,,,. .,,,,,-- . ,,. , , . , , ,., .,. ,, - ,. , ., ,

.

-

-,

-

.

. . , «»,. : . ,, . -

,-

.

,

, , . .,

,

, , .

-

-

,..

, , . . , : .. , ,. -- ,- ., ,.,-,, ,,, -., - , . .- , ,, , . «, .»,,, . , ,, —

,

-

,.

'

-

.

.,., , , , . , , ,

«»,

«,

, , ,

».

I

.

I

; -

1

.

, , . , . , -- . . ---: .,, . , , . ,. . , , .- , , . ,,-. - . ,

50%

0,8

40%1,2

4000

130

3

0,8

%

.

,-

100

563

41,4%

.

. - , .

.

,

.

10,5

20

-

. 2

— 20 /. 15 — 30%.

10

.

20%

3

2,2

25

1971

1984

/

,,

4,5

.

-

*

999* 9••••0*9**

«>

+

• • • • 4 • • •

I

*•••«•

4

*

«-85» 8

» . .

«»-

-, , . -. « «» , , -- « , . » () , . , ». , -» ,: , , , . . , , , « », , . « » , , « » , . , , , , , , . , , , --. -, -<

1897

«»

«613-2»,

«-»

---85»

70

«

«-

170

— 80-

-

,

),

(,

-

.

:

-4;

/—-

;—

5025 1440

20; 168

11,2

72

;;

(2

; — ; — . ;-

215/7014.

1. , , «»

1800

2980 1520

160

8;

(90°);

3495

;. . /124

— —

«--« ». ,

. —

1,165;«-»,

IV

. .

70-3,6»,

— — —

.

«»«»/ /.

«---» 110 2400

-

() «---* (-) , -()

6000

-

. «----*. , , : .«---, : /; : ;; ; ; ». « , : , «» «» : . («-» « »). -

»

5200

(I 3,394; II 1,889; III 0,862, . 3,243), 3,909.

.

,

(),

1974

«-»

— —

9,2;

.

() .

.

, . , , .. . . .. -, .,. --

— —-

,

: : ; - /. --: , ; : , . , : , , , 14 /100 X 36) ;

120

90

-

«».

«-613-2». — 5; — 1690 ; — 190 /; — 11,4 ; 100

/

10 (), (), ().

.

,-

.

(), (-

«» ). (),

,. —

.

.-72 32 251 241

«-613-2»--

(),

-

-'-

1798

1504

— 2; — 1660 ; — 228 /; — 7,6 ; 100 — 215/70-15. — 91 ; — — 4764 — 1261 — 2591 — 140 — — 1489 — 6; — 3590 — 9,6; — 20; — 225 . ./168 ;

5300

/.

*

'

--15°

24- ( ). —

-

-

24• • # • #9

• •

V •••<••

9

9 9 • 9 9

9

# • • • •

4

* * « • • • • « • • 4 '

«

4

;*

_

/.,

9 9

9 •

«

• •9

»*

99999999 99

«

«9<

. «-» , , *.

«-

» «»,

,

60%

«» «», (), «» «» ().«» «-», «», «», «»,

), «»,

. ./

300 125

1

80..

48

1

.,

-

— 75 . .

22%

. «» () «» () «»«»()() «» () 1984. . ,

«-343»10%,?,

,, . »

X.

,

«»

(-

«».

18%,

...

(),

.

32

250

«»

« -

-

«, - «» », , . , , «». , , « -. ». . -.. , « », .« , , - ». 1975.

«-340»

-

. . ,!»- . ,--: , ». , , , , , . , , : , - ». , ,,».8%,6%.

- .«».

«»

.

«-345»

,,—

«»

«»

, . -

-

».

«-343»

«

,

«,

1918--

- «,

--«-

-

«»

«

-

:

-

. , . . , -- , , «» » , , , . , . , « , , : , », «» , . . . — :- . , , . . , : . ,, . ?,. ): ; «». ( ).«»

1928

«* — 30

40-

87

«-581*

.

;.

— ;; ; ( . — —; — — 200

9975 2805

2485

5150

1

;

2300

/.

10.00

6;.).

230

.

90

-

«»,-

1981

— 8000 ; — 7345 ;

24 000

(«-581*.

!

«

-

«--581» 53212.

«». . -6X4;

-

-

-

-

— 1983

«»? -

-— /;— —

-

— 20 — 12 023

./169

«-343».

25, , , , , » . , , , , - , ,. » , ? , - ,, , » , - ., , -

27-

,

«-1985»),

«

,

-

(1985,

-76.

:

-

5,

-

*

,

,, . : , « - ,

* — «

. .

-

. , . . , ,. , , , ,. ,. ,

,

-

.

=

(),

(.

+

-

+

+

----

()

() —

,--

, . ., , ( ) , - ) (. ,

-

,

,

.

9,5.3

,

8,51).

(),

.

.

--

7,6«2105»; 7,4 2101, «21011» «2106»; 7,2 2103 412».

.

— 2105,

-

() «2108»

-

-

-(

4,5

— 412

, — . ,

1,3 1,8

1,4

3

».

7—7,5 !

-

(

1 1

5,5

6,6

1,3

5,75

— 1,5 —

— 1,5 — 1,6 — 412» —

3

.

., .

76«,, -

, :, ;

.,-

— —5 1,2 — 1,3 , 12 — 1,5— 1,6 ,

1,2— 1,3 1

() -

-76

()

-93.

.

-

. .

82

79

),

;

— 1,2

-

, , , . ^, , . . , ,, , - , , , , , , ( ). , , ) ., . « » ( , ).-- , , .- » ( «») , . , , -- , ., , «» , ( , . , , , , . , . , , , -,. -. *

-93.— 24-01)

,

-93

-

*

.,

10

26

.

-

-

(

1

)

. -

,

-

(.

(20

— 40

-76

(.

-2

2).

-

-

3),

.

.

.,

(1983,

2

.

5).

« -

).

-

, , , . , ,-

— 15%)

/)

-

14000

— 21406»

-76

-

1,5—2

,

5

( -

. --

— 10%

,.

(2

),

,

-

.

.

X

1

/ /

: . ;, ; ;..; -. .

. 2

— X// /

/./ /

;

V

2

.2.2.5 *1.

/ =~ —/.

.

2.2.5

—-» /

,.

// 7*\

/ 2\ /,

— —

2

-2.

.

3.

^

— :__ .

---

»

^

.

*

-

+

^

-

. 2

-

( ), ,« (19

).

-

.

) «

— 12,7

. , , , , . , . . , , . , , . , , ,- . , , . , . , . : ( ) / ( . . ) ,. ,.-- «* , «; ) , , . - , , , ( . . ,. , , * «, - . , . , , . . , , . . . , .. , -- , ., - , ,, .. , . . , ., , ) - .,

,

(12

,

,, 500

-

500

()

3

— 5°) 50

)

(2

49

76

(45,3

79

53

— 4%).

2

75

— 1000

(

— 1000

2

7*,

7*,

-35.

-17,

— 60

—3

*,

2

-

82

-

1(.

1).

2

(

— 3%),

1,

(

7

— 8%7

|

(

— 2101

«21011*

«*

-

-936),

«*,

-

27

«» . . ,:

.. . ,

«», », «» .

».

-

«

,

-

.

«2107».

,.«2107»

42105»

-1

(,

--

..

)

.

,

, , -

4

,

, .-71

--

. .

4

(.

..

2).

41 ),

-

-

4

-

4

—6

/ —

2

.

--. -

. .

4

).

.

,

.

. .,

4

-

-

24

.

-

4

, . ».

, , , , * . () ()., . », , -, 444

(1200

. , . , . ,. . . , , , *. -

,.,, . » . . ,

6

.

,,-

, .

,

».

- ,-,, , . 13 — 14).

(.

)

. .,--

. .,

,» , »,

43

1984,

(520

.-

( 48

-

3

-4

-

..-. .,,,

4

28

, .

: . . , , » . , . -

* . ,.- -, ,» , . ». «, , . » », -- . .

-

,

-

-.

.

,

,

,

-

»

4

4

, . , , . . . , , . ,, , . ,

». 2105

,

-

.

,. —

.

3

14

/ 6

1.0 ~

26017

^ -

'-

'

1

45°

1x45°

\

.

<^

~13

12

.

9

03

30

4-5

10

11

12

: , ; -, -; :

._ 1

1.3

-; ,.; 2

);

(—,);(—1200; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . ; ; ; 520

-71.

.

2.

6 —2

4

— .);

37

14(2

;

5

8

— —

412 16

11 159 1351

10— —

; ; ; ^ ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;; ; ;;; ; ;

.

3.

«2107»: 317

549

811

14

— —18

30 31

2

61013

12

15

22— —

16;— 2103. ().

20

23

25

27

29

1?

19

; .* «. 21

24 2628

4.

29 4

«

»

). , ,

, , . , : , , , . . . , , . , . :. -,,, . , . , , , , (, , . , . , --(),

«» , , . ,., , :».« , ,

,,).

(

.

2000

— —

0,7 0,8 2 3

,0,7

— 0,8

0,5

,—

— 0,6 ).

-

-

2108

,

,

--? , : «», . . . . . , . . . - ., , .

, ., '

.

. . , , . » « ,. . , . «»? : , ,, , . , ? : ,,

.

. ,

( ,, .

— 0,9 —

, ,- ). 0,8

--

,

-

10

. :.

.

-

-

--

«»,

«»

-

— 12

, -

1,2

— 1,4

:.

: (,-

-

-

, , «» . ,—

. .

-,

, ». 30

%

--

,..-2

.

.: —

4

2,5

-

, . : ,, ,

. , , .

, , . . . () , , , . - : . . , , . . , , . «». ,. , . , . , . . , . . . , «» - , , , , , . . , , . » . , : , , ,,. . ? , , , . , , ,, . . .. «»-- , ? ? , «(, » ,:).' . «» , . . , , : . , . - , . , , . , , , , . . , . . . , . -- ) . . : , , ., : . 8,

6-

.

,

,

-

-

-*

,

.

-

«-

--

-(

,

-

. -

,

--

.

-

).

-

,

-

--

(

-

I

,

,

.

-

,. , . , , , ,:. , , . «». ’, , . . -—

, —

103634,

.

4.

,«*.

142040,

.

-

1,6

24

293

,

.

400x150x65

6

-

-

31

****

,1

I

--

.

, , ( ,

21.2, 5, 8, 10, 12,

14, 18, 21, 24, 27. I.

4.3.1

, II.

-

,

--

, -, 4.3.4).

,. , ( . (, ,., ,( , , «( : , , ,, ( --

4.5.1) . III.

3,5

. :«-*-«— . , - «— ,(-): , , , . - *. : ;« ;

-

. (). (), —. . (), (), — . . 2105; — — 2105-»; . . (),— . 2105-* . (), V

1

3.

5.

3.

;

: «; « *; « ; ; ;..: ; : : -

6.

2.

2.

().

2.

3.

4.

1.

4.

3.

— 131;, — 19; — 6.

— 58. — 26; — 9;

5.

6.

-

(),

9.

.

— . (),3. . — 2000»; 2. — . — 2105(), — . 4. . (),1. — 2105-».

5.

;

«-2000*... 1.

VI

1.

;

.

3.

4.

;

—. . — 2105-

2105-*; 6. .

(), —

- .

.

2.

«

;

4.

1.

IV

1.

— .

2.

«- -97»; . (), «*; . ((), «-*; . ), (), «---4/2* . «--*; (), . (), «-156*. . (-. (): ), «---4/2* «-156»; (), . (), --97* . (), «-*; (), -25*. . III

4.4.1

4.7.1).

I

5.— 15;

121;

- 49; — 12;

. , : , , , , . : , : , *. ,. : ( , ( , , :. , , , . ( . . . -, ,, :, , , , , , , , , , , , ), , . , ), ( . . ,( -- : , ., . : IV.

12

.

,. .

.

644066,

15

.

14119.

1 ).

(

),

V.644080,

-80,

5,

.

1985

1

1986

15

.

*. , 1.8

15.3).

VI.

-350

«4.3.1).

VII.

360/00, 634-01, 634-8-00, 634-8-15, 634-7-00, 638.5

43-350

472.3, 472.4, 472.5

-

-350 -350 -350

4.5.1).

VIII.

360/00 634/8-15

638.5 472.5

43-35

; .;

320 634/8-19 465

400

400

;

).

«80*.

,

60

24.4).

/

8,-

--

— 28

5,2

.

9.5

IX.

27

113211,

-

/

2

,

. .

.

.

.

.. . . ..

. . ..

5

.

X.

.

.

.

.

.. ..

..

..

...

1.07.1985

6090'/ 8

.

103045,

207-16-30.

32

.

. .

,. 4.

3 950 000

-45,

3-

.

..

(.

..

27.3.2).

.

.

..

.

.

27.3.2).

.. .

.

.

.

..

. . .. . . .

(.

..

.

.

29.07.1985 . -83723. 1845. 1 26/1.

207-23-82,

«» . , , . -

. -,. , , . . :( ; ; ; ; —

-

,

,

--

,

.

.

1

— ); . —2

4

;'— — -— 35

6

«»

. .

1980,

,

8;

;

« »,

, ,,, (.

1984, N2 2

1985, N2

I

1).

()

«

— 0,2

, ,, . , ,. », : . . «», « »,

«»

5),

, ,

.

2

— 54

-

540

3

(2.)..

-55 ±3

-

«2105»

-

.

«408», «412»

.

.

1

-

,

--

,

.

2

— —

.

«»,

-

— 407»,

--

62±3,4

3

1

«»

«».

« . ., , , ,----- .: . , . , .. , , ,, ,

«» : ; ;; ;.

1984,

,

,

— 6,5

. ,

«»

«-

« », (-

(

).

6,2

., .). ( , ,. -

«»

5

-—

. . , ,

. , . . ,

()

.

»

«» «»

— 2105

-

*

N2 12).

«»

N2

4

(.

— 10

. 3

984,

.--,

,

.

.

0

. , , , .

0,1

7

.-

«407»

-

«408»1; ; 2.

: ,,. ,

:, *(

1958

— 1961

,

,, -** ,

, . , ,

. — 158 — 158

-

:--

36-

— —

/; 1740

, ; —

60;

5555

,-

.- /.:

:

:

1957

32,

; ; ,6,

;

65

— 158 —— — 2800 . ./80 — — 10,00 — 20 — 2920 — — 2076 — 6500 ;

4X2;

109

2500

, ; —

;5;

:

— 1961;

60;

5;

; ,

.

70321

1:-

: .

4X2;— —

;;; ;

— 109 . . /80 — — 11,00 — 20 — 2500 — 3000 — — 2116 — 6500 ;

— 5555 ', —

65

— 1958;

; ; ; /.

— 9215 — 4200 —

32,

9030

1956

6,

2800

/;

— 4850

1806

Recommend Documents

No documents